วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Advertising Terminology Explained

There are many different types of advertising and it can get a little confusing as a webmaster new to the advertising side of things. Hopefully this A-Z guide to online advertising terms can help point you in the right direction!

Above The Fold - That part of the page visible without any scrolling. Advertising above the fold naturally gets more attention.

Ad Copy - The text used for an advertising campaign. Some advertisers provide their own and insist you only use that for your website placement and newsletter campaigns, most are more flexible.

Adsense - A term which I have been asked to explain before. Basically, Adsense is a text advertising service provided by the search engine giant Google. Adsense can be incorporated into a web page to provide instant text advertising dynamically related to the page contents.

Advertiser - The company an affiliate joins. They provide the advertising for you to show on your website. Amazon is an advertiser, you become a published when you decide to join them and show their ads on your site.

Affiliate - When you partner with an advertiser you become an affiliate, or basically someone who is then able to display that company's advertising on your website or in your newsletters. Affiliates earn commissions for sales, clicks, leads etc. related to those advertising campaigns.

Affiliate Program - A program ran by a company which allows website owners to register their interest and promote the company for a commission of some kind.

Banner - Banner advertising is what web users are most familiar with. Banners are the flashing or static advertising images of varying sizes with the standard is 468x60. Banners are one of the least effective forms of advertising on their own, but can be combined with text descriptions and other inventive ways of drawing attention to them which can increase effectiveness significantly.

Button - A form of banner advertising, usually smaller in the 120x60 pixel range but sizes can vary to include micro-bars which are around half that size again.

Click - Recorded by the affiliate tracking software whenever someone clicks on a banner, text link etc. associated with an advertising campaign. Each click usually deposits a cookie on the system of the clicker.

COA - Cost Of Acquisition. The monetary outlay to achieve a sale, for example, spend $100 and receive 10 sales, then the COA is $10 per sale.

Conversions - Usually a percentage figure which applies to the number of people who click thorugh on an advert compared to the number who actually go through with a transaction leading to a commission being earned. 1000 clicks and 1 sale is a conversion rate of 0.1%...and probably a campaign to drop unless it's a very high paying commission.

Cookies - Cookies, in the context of affiliate marketing, are used to track leads, sales etc. so that the affiliate is credited for promoting the program. Cookies are harmless and can be set to last for a single session or much longer, so it is possible to earn for a sale made many months down the line even if the visitor actually clicked the link weeks ago.

CPA - Cost Per Action. How much the advertiser pays for an action performed which may be a simple click, signing up for a newsletter, taking a poll etc.

CPC - Cost Per Click. Every click an advertisers' ad receives costs them x amount. For example, a $1 CPC would cost the advertiser $1 for every click received.

CPM - Cost Per Thousand. Typically refers to the cost for something like a thousand email ads to be sent out, or a thousand banner impressions to be shown eg $100 CPM means it costs $100 for one thousand whatevers.

CTR - Click Through Rate. A percentile figure based on the number of clicks an ad receives compared to the number of times it has been seen. For example a banner which has been shown 1000 times and been clicked 10 times has a CTR of 1%. used to gauge the effectiveness of a campaign and as an affiliate you should analyse this kind of thing regularly so you can identify the best performing ads.

Demographics - You may see this mentioned. It applies to the break down of your audience in terms of age, race, gender etc. - basically, the type of person you can advertise to - knowing your audience is key to successful affiliate advertising.

Ezine or E-zine - An email newsletter. Think Electronic Magazine.

Fly In - These are similar to pop-ups but slide in from an off-screen location to cover a portion of the active window. Many fly ins, or slide ins as they are also known, are immune to pop-up killing software so can be very effective. Again, they annoy visitors so whether you want to use them or not is a choice you have to make.

Hits - Not to be confused with visits. Hits are not visitors, one visitor can generate several hits per visit because hits refer to every graphic on the page as well as the page itself. Visits is what you want to look at in your web site logs if you are ever asked to tell an advertiser or affiliate network how many people visit your site each month.

HTML Newsletter - An email which looks like a webpage rather than just plain text. Some email accounts can not receive emails like this.

Impressions - Applies to the number of times an ad is seen by total visitors. 1000 visits to a page results in 1000 impressions of a banner. Some affiliate programs pay a set fee per impression although this fee is usually pretty low since banner advertising is perceived as been less effective. Really only worth bothering with if you can drive thousands of visitors to your site daily...and generally, auto-surf programs are prohibited if you have dabbled with those in the past!

Leads - Some advertisers like to pay affiliates on a per lead basis. Pay per lead affiliates earn a set figure every time someone clicks a banner or otherwise follows one of their affiliate links and performs a specified action on the advertiser website. Typically, this is not a purchase but something like signing up for a newsletter, requesting a quote, becoming a member of the site, that kind of thing.

Merchant - Another name for advertiser.

Opt-In Email - A newsletter which a user has requested to receive. Not spam in other words. Double Opt In email lists are most frequently used now and are a very good advertising medium.

Pop-Up - An advertising window which appears over the site being visited. These tend to be a more effective form of advertising than banners because they are hard to ignore, but at the same time many internet users use pop-up killing software to stop them being shown and others profess to avoiding websites which use them. You need to decide whether potentially antagonising your visitors is worth the extra revenue a pop-up can generate.

Pop-Under - Less annoying than a pop-under, these are partial or full window advertising which appear under the active window thus not interfering with a users' surfing experience directly. Indirectly, they can slow down page loads and are still killed by pop-up killing software and still antagonise visitors but are effective.

PPC - Also known as "Pay Per Click", this refers to a type of advertising where, as an affiliate, you earn a set figure every time a visitor to the site clicks on one of your banners or text links. When affiliating with companies, this is usually offered in conjunction with a lead/sale bonus rather than a stand-alone offer. If you can provide search results on your website, then many search engines offer affiliate schemes when PPC advertising can prove lucrative to an affiliate.

PPL - Pay Per Lead.

PPS - Pay Per Sale.

Publisher - YOU. The affiliate who shows the advertising on their website or newsletter is a publisher.

ROI - Return On Investment. The montary return for a specific campaign. Eg. a campaign costs $100, it generates $150 in sales commission, the ROI is $50.

Sales - When one of your visitors clicks on a banner, text link etc. and makes a purchase from the advertiser's company, you earn a commission percentage of the total sale. Individual advertisers have different commission percentage levels and additional terms but thats basically what Sales stands for in the context of affiliate marketing.

Skyscraper - a large vertical banner which usually appears down the side of the page.

Text Ad - Usually an email newsletter or plain text advertising on a website. No graphics.

Text Links - A text link is possibly the most effective form of advertising there is.

Incorporate an advertising text link into your general page structure and not only is the reader's eye drawn to it by default, but you can describe the offer in a way which appeals directly to your visitors and the chances are, they will not even realise they are being advertised to.

Best International Affiliate Advertising Networks

LinkShare.com
Commission Junction
Offersquest
Affiliate Fuel
Share-A-Sale
ClickXchange
Refer Back
Casino Coins
Dark Blue
Lead Hound
Direct Leads
Fine Clicks
Clix Galore
Commission Monster
Buy.at

Best Affiliate Programs In The United Kingdom
Tradedoubler
Affiliate Future
Affiliate Window
UK Affiliates
Affinity Arc
BeFree

Others Running Their Own Affiliate Programs
There are still a large number of companies running their own programs using their own affiliate tracking software. There are harder to manage than those which use affiliate networks and disputes will be handled between the two of you. Still, if you can't find the companies you want on any of the networks then these are some of the top alternatives.

Amazon
All Posters
eBay

Still looking? Here's a tip. If you are looking for a particular type of affiliate program to partner with then hit your favourite search engines with search terms like "*keyword* affiliate" and variations of that. For example, say you have a webpage devoted to your collection of collectable frogs and are looking to partner with a shopping site which sells colectable frogs, porcelain frog miniatures etc. Key in things like "frogs affiliate" or "collectables affiliate program"...that kind of thing.

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันที่....สายน้ำเปลี่ยนสี

พระแม่ธรณีบิดมวยผม...
...ที่เป็นบุคลิกภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความโอบอ้อมอารี ความทันสมัย น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีแนวคิดเชิงรุก และความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ท้ายทายในการกระตุ้นให้บุคลากรของ กปน. ทุกคนมีครบทั้ง 6 ด้าน หรืออย่างน้อย 3 ใน 6 โดยเราจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงความหายและวิธีปฏิบัติร่วมกันก่อน เพื่อให้มุมมองของบุคลิกภาพทั้ง 6 ด้านเด่นชัดขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน Brand News ฉบับนี้จึงขอนำเสนอความหมายของทั้ง 6 บุคลิกภาพดังนี้

ความโอบอ้อมอารี
เราอยากให้ผู้คนพูดถึง กปน. ว่า....
"กปน. เปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นห่วยเป็นใยชาวนครหลวง พร้อมที่จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
เรามาทำงานอย่างโอบอ้อมอารีกันเถอะ.....
- ยิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทายผู้มาติดต่อด้วยมิตรไมตรี
-อำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ เช่น หาที่ให้นั่งรอจัดหาน้ำมาให้ หรือสอบถามให้ความช่วยเหลือ
-พร้อมให้ผู้ร่วมงานพูดคุยปรึกษางานได้ตลอดเวลา และติดต่อกลับเมื่อผู้ติดต่อฝากข้อความไว้
-ระลึกอยู่เสมอว่า "งานบริการคือหน้าที่ของเรา"

ความทันสมัย
เราอยากให้ผู้คนพูดถึง กปน.ว่า...
"กปน. เป็นองค์กรที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและทันต่อความต้องการของชาวนครหลวงที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

เรามาทำงานอย่างทันสมัยกันเถอะ....
- ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของชาวนครหลว
- แต่งกายให้เข้ากับยุคสมัย สมวัย ไม่จำเป็นต้องล้ำสมัย
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่เข้ากับยุคสมัย

ความน่าเชื่อถือ
เราอยากให้ผู้คนพูดถึง กปน. ว่า.......
"กปน. ไม่เคยทำให้ผิดหวัง คอยดูแลชาวนครหลวงให้มีน้ำประปาคุณภาพดี มีใช้กันอย่างพอเพียงตลอดเวลาและเป็นองค์กรที่พึ่งพาได้เสมอ"
เรามาทำงานให้เป็นที่น่าเชื่อถือกันเถอะ...
- ทำงานให้เสร็จตามกำหนด
-เมื่อรับปากแล้ว ต้องรักษาสัญญาตามที่ให้ไว้
- เมื่อถูกขอให้ช่วยเหลือขอให้ทำงานนั้นอย่างเต็มความสามารถ แม้จะเป็นงานที่ไม่ถนัด

ความเป็นมืออาชีพ
เราอยากให้ผู้คนพูดถึง กปน.ว่า....
"กปน. เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์และธรรมาภิบาล และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้คนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวนครหลวง"
เรามาทำงานอย่างมืออาชีพกันเถอะ...
- มาทำงานตรงต่อเวลา เข้าประชุมตรงต่อเวลา
- เปิดใจรับฟังความเห็นจากทั้งหัวหน้า ผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอกเพื่อนำมาปรับปรงแก้ไข
- ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่ลำเอียง ยึดมั่นในคุณธรรม
- มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน ทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่เห็นแก่ประโชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

มีแนวคิดเชิงรุก
เราอยากให้ผู้คนพูดถึง กปน. ว่า...
"กปน. รับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเสมอ ทำงานด้วยความรวดเร็วฉับไว และมองการณ์ไกลจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์"
เรามาทำงานอย่างมีแนวคิดเชิงรุกกันเถอะ...
- ไม่ทำงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกินความคาดหมายและมองการณ์ไกล
- ทำงานทุกชิ้นด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ ทุกนาทีมีคุณค่า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน
- รับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างฉับไว สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานได้เสมอ
- เมื่อมีการโอนย้ายสายงาน ก็สามารถปรับตัวกับหน้าที่และบทบาทใหม่ได้รวดเร็ว

ความคิดสร้างสรรค์
เราอยากให้ผู้คนพูกถึง กปน. ว่า.....
"กปน. เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำประปา และยังมองหาแนวคิดและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน"
เรามาทำงานอย่างสร้างสรรค์กันเถอะ....
- เข้าฝึกอบรมทุกครั้ง และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง
- ฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งอีเมล อินเตอร์เน็ต หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน
- ปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอ ไม่ปิดกั้นความคิดใหม่ๆ เมื่อบุคลากรของ กปน. ได้รู้และเข้าใจว่าบุคลิกภาพแบรนด์แต่ละตัวหมายถึงอะไรแล้ว ทุกคนก็สามารถสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึ่งบางท่านอาจจะมีบุคลิกบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่เราต้องการให้ท่านพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่ม เพราะการสร้างแบรนด์นั้นถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร เพราะทุกๆ คนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้งสิ้น

บริหารเจ้านายอย่างให้ได้เลื่อนตำแหน่ง


โรเจอร์และนพดลกำลังประชุมกันเรื่องการโปรโมตพนักงาน ใน 12 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทนี้ดำเนินไปด้วยดี โรเจอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ในขณะที่นพดลเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากบุคคลโรเจอร์มีพนักงานขาย 5 คน เขาต้องการโปรโมต 1 คน ขึ้นมาดำรงตำแหน่งพนักงานขายอาวุโส (Senior Sales Executive) ซึ่งเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับพนักงานขายของเขา

นพดล เสนอว่า "ผมคิดว่า วนิดาน่าจะเหมาะนะ เธอจบปริญญาโทมาและเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในกลุ่ม"

โรเจอร์ไม่เห็นด้วย "วนิดาเป็นคนดีแต่ผลงานปานกลาง สำหรับผมแล้วปริญญาโทในกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผลงาน เธอแค่ใช้เวลาในการเรียนหนังสือมากกว่าคนอื่นเท่านั้น ผมไม่นำวุฒิการศึกษามาพิจารณาหรอกนอกนี้ผมก็ไม่โปรโมตคนโดยดูที่อายุว่าใครมาก ผมพิจารณาจากผลงานว่าใครมีความสามารถต่างๆ หาก"
นพดลจึงเสนออีกทางเลือกหนึ่ง "ถ้าอย่างนั้นก็สมศักดิ์ซี เขาพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เผลอๆ จะเก่งกว่าผมซะอีก" สมศักดิ์ภาษาดีกว่าเพื่อนๆ เพราะเขาเคยเรียนและทำงานในอเมริกามาก่อน ภาษาของเขาจึงดีกว่าเพื่อนๆ พนักงานคนไทยโดยทั่วไปโรเจอร์ให้มุมมองของเขาที่ต่างออกไปว่า "เขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ที่จริงแล้วดีกว่าผมด้วยซ้ำไป" โรเจอร์มาจากประเทศที่ไม่ใด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ สำหรับเขาแล้วภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ 2 เหมือนคนไทย

โรเจอร์เสนอว่า "เนื่องจากธุรกิจของเรานั้นต้องอาศัยการตลาดและการบริการ ในเรื่องยอดขายแล้วพวกเขาทั้ง 5 คนอยู่ในระดับดีใกล้เคียมกันมาก ดังนั้นผมจึงคิดจะโปรโมตดนัย ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

เขามีความสามารถในการสื่อสารที่เก่งเมื่อเวลาผมสั่งงานกับเขา เขามักจะพูดทบทวนคำสั่งเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจผมถูกต้อง ในบางกรณีหากผมสั่งงานไปยาวๆ เขาจะสรุปเป็นอีเมลมาให้ผม การที่เขาพยายามเช็กสอบความเข้าใจนั้นจำเป็นมากเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของเราทั้งสองคน

บางครั้งเขาก็เข้าใจผิด แต่จากการทวนของเขา ทำให้ผมช่วยให้เขาเข้าใจคำสั่งได้ถูกต้อง จึงสั่งการใหม่ให้เขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เขาเข้าใจถูก ก่อนที่จะไปลงมือทำงาน

นอกจากนี้ เขายังทำรายงานขายได้รวดเร็วทันเวลาเสมอ เขาจะส่งรายงานในวันถัดไปโดยไม่รอช้าหลังจากที่เขาไปพบลูกค้าในวันก่อน รายงานเขาสั้น กระชับ และได้ใจความ เขาเล่าสถานการณ์ ปัญหา และหนทางแก้ไขถึงแม้ว่าภาษาเขากระกระท่อนกระแท่นสะกดผิดสะกดถูกก็ตาม หรือบางทีก็ไม่ตรงหลักไวยากรณ์ ผมไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้น ผมดูที่สาระของเนื้อหา และความทันเวลาต่างหาก

ผิดกับสมศักดิ์ ซึ่งภาษาดีกว่าเพื่อนสมศักดิ์กลับเขียนรายงานยืดยาวเสมือนกับว่าต้องการแสดงให้เห็นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ศัพท์ชั้นสูงซึ่งเขาอาจจะคิดว่าทำให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ แต่ที่จริงแล้วผมเฉยๆ ผมไม่ต้องการรายงานที่ยืดยาวเยิ่นเยื้อด้วยภาษาที่สละสลวย โดยเฉพาะหากไม่ทันกาล

"ผมต้องการเนื้อหา ที่สำคัญต้องตรงประเด็น กระชับและรวดเร็ว"

นอกจากนี้วิธีการที่เขาใช้อีเมลของดนัยก็สร้างความประทับใจให้กับผมเช่นกัน เมื่อไรก็ตามที่ผมส่งอีเมลให้เขา หากเขาอยู่ในสำนักงาน เขาจะรีบตอบรับ (Acknowledge) ทันที เพื่อแสดงให้ผมทราบว่าเขาได้รับแล้วการตอบรับนั้นสำคัญสำหรับผม เพราะผมจะได้สบายใจได้ว่าเขารู้เรื่องแล้ว หรืออีเมลนั้นเขาได้อ่านแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องลงมือทำสิ่งที่ผมสั่งทางอีเมลทันที โดยปกติเขามักจะตอบกลับมาพร้อมกับบอกระยะเวลาเสร็จมาให้ผมด้วย เช่น ผมสั่งงานให้หาข้อมูลสำคัญของคู่แข่งรายหนึ่ง เขาก็จะตอบกลับมาว่าได้รับคำสั่งแล้ว ขอเวลา 2 วัน จะทำรายงานนั้นให้เสร็จ

ที่สำคัญก็คือเขามักจะรับปากน้อยๆ แต่ทำเกินความคาดหวังเสมอ (Under promise and over delivery) ตัวอย่างเดิมเรื่องเช็กข้อมูลคู่แข่งสำคัญ เขารับปากผมว่า 2 วันเสร็จ พอผ่านไปแค่วันเดียว เขาก็ส่งรายงานมาให้แล้ว ผมอยากมีคนแบบดนัยสัก 10 คนในที่ทำงานของเรา"

นพดลทึ่งในดนัย อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังมีข้อกังขาอยู่เหมือนกัน "คุณบอกจุดเด่นของดนัยหลายข้อ แต่ผมว่าเขาไม่ค่อยสุภาพนะ ผมสังเกตเห็นในที่ประชุมว่าเขาชอบถกเถียงคุณบ่อยๆ ดูเหมือนจะไม่ให้เกียรติหัวหน้าเลย"

โรเจอร์ค่อนข้างแปลกใจ เพราะเขาไม่เคยมีความคิดเช่นนั้น "นพดล ทำไมคุณคิดว่าเขาไม่เคารพผมล่ะ"

นพดล อธิบายว่า "ก็การที่เขามักจะถกเถียงหรือโต้แย้งกับคุณต่อหน้าคนอื่นนั้นเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่รักษาหน้าของหัวหน้าในขณะที่คนอื่นๆ เขากลับสำรวมและเห็นคล้อยตามกับคุณในที่ประชุมไงล่ะ

โรเจอร์หัวเราะ "นพดลคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะ เผลอๆ พนักงานขายคืนอื่นๆ เขาคงคิดแบบคุณเช่นกัน ในที่ประชุม ผมพยายามมองหาความเห็นที่แตกต่าง ผมจึงเชิญพวกเขามาประชุม ถ้าผมเชิญพวกเขามาเพื่อให้คล้อยตาม ผมก็ไม่รู้จะเชิญมาทำไม อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่วิธีการระดมความคิดละซี ผมเป็นคนที่ใจกว้างและยินดีรับฟังความเห็นคนอื่น ผมเชื่อในการที่เรามีความเห็นแตกต่างกันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จริงแล้วการคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วพูดออกมาอย่างเปิดเผยนั้น สำหรับผมถือเป็นการเคารพและให้เกียรติกัน เพราะเป็นการพูดกันตรงๆ ต่อหน้า แต่หากไม่เห็นด้วยแล้วไปพูดลับหลัง ผมถือว่าขี้ขลาด และไม่ให้เกียรติกันต่างหาก"

โรเจอร์จึงพูดต่อ "นอกจากนี้ เขาจะบอกผมถึงความคืบหน้าของลูกค้ารายใหญ่เสมอว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากเขาประชุมกับลูกค้าเสร็จและมีเรื่องสำคัญที่ผมควรรู้ เขาจะรีบโทรศัพท์มาบอกผมทันที วิธีนี้หากลูกค้ารายนั้นเกิดพบผมและหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมา ผมก็จะมีข้อมูล ไม่ตกหล่น เขารู้อะไรที่สำคัญ ส่วนใหญ่ผมจะทราบพอๆ กันกับเขาในเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วย เขาเป็นคนประเภทที่ไม่ต้องคอยถามว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเขาจะบอกผมเสมอ"

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วิธีใช้หนี้พ่อแม่


วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย จงสร้างความดีให้กับตัวเอง
และนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ
แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน
จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน
บางคนรับกียจแม่ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม
พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ
จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก

ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว
ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะ
ทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้
ถือว่าได้บุญมากที่สุด
ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ

ผู้ใดก็ตาม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่
ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน
จะได้มั่งมีศรีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน
ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม
ล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขอมาลาโทษฯ

ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย
ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอก

แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ็ง
ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโทษเสีย
แล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่ฯ

บางคนลืมพ่อลืมแม่ อย่าลือนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดี
ขอบิณฑบาต
สอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่
ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ฯ

บ้านหนึ่งพ่อมีเมีย 4 คน เมียหลวงบอกลูกว่าพ่อเจ้าไม่ดี
ลูกก็ไปด่าพ่อว่าพ่อ
แล้วมาบวชวัดนี้ บวช แล้วเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่
จนจะกลายเป็นโรคประสาท นี่แหละบวชก็ไม่ได้ผล
หลวงพ่อก็ให้ไปถอน คำพูด และขอสมาลาโทษกับพ่อเขาก่อน
แล้วกลับมานั่งกรรมฐานจึงได้ผล (Case นี้หลวงพ่อจะ
เตือนผู้เป็นลูกบ่อยๆ ไม่ให้ว่าพ่อ
แต่ให้เป็นเรื่องของแม่ที่จะแก้ปัญหานี้ ซึ่งหลวงพ่อสอนไว้แล้ว : ผู้
รวบรวม) ฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ฆ่าพ่อตาย แม่สงสารพามาเจริญกรรมฐาน
พอเข้าวัดมันร้อนไปหมด
ปวดหัวเข้าไม่ได้นี่ เวรกรรมตามสนอง ปิตุฆาต มาตุฆาต
ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ทำกรรมฐานไม่ได้แน่นอนต้องหันรถกลับ
นี่เรื่องจริงในวัดนี้ฯ

คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่
คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้.....
คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่ง กรรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร?
ถ้าไม่ขออโหสิกรรมฯ

ขออโหสิกรรม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์
คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง
เอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส
อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับ หลัง
ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย
คุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือ รดเท้าฯ

นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย
ยังจะไปทวงนาทวงไร่
ทวงตึก มาเป็นของ เราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้
สอนตัวเองไม่ได้
เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้ พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว
(ให้ชีวิต ให้... ให้...ให้... ฯลฯ)
เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีหนี้ ติดค้าง
รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ

หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณนั้น
คือหนี้บุญคุณของบิดามารดา ฯ

" หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเลี้ยงใครไปกลึง "
เด็กประถม ๔ พ่อเมาหล้า
เมากัญชาเล่นการพนัน แม่เล่นหวย ปัจจุบัน เป็นดอกเตอร์
อยู่อเมริกา
หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้ บอกวันเกิด หนูซื้อขนม ๒ ห่อ
เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ
แล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ
ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่
ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้
แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่นั่ง ลูกไม่มีสตางค์ ลูกซื้อขนมมา ๒ ห่อ
ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ เพราะอุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ
ลูกขอปฏิญาณตนว่า ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์
ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วง สร้างเมา
ส่วนแม่ก็ร้องไห้ เลยพ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายมุขทั้งหมดฯ

ลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแยกครอบครัว ไปมีสามีภรรยาแล้ว
อย่าลืมไปหาพ่อแม่
ถึงวันว่างเมื่อไร ต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลาน
อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้า เข้า โฮเต็ล ฯ

ชื่อที่พ่อแม่ต้องให้เป็นมงคงนาม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่างหลวงพ่อชื่อ จรัญ
ปู่ตั้งให้ หมอดูบอกเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง
ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี

ของดี ของ ปู่ ย่า ตา ยาย อย่าไปทำลายเลย
ของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะ หนีได้แน่นอน
โยมมีกรรมฐาน มีทรัพย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูชาทรัพย์
บูชาชื่อเสียง ความรักของพ่อแม่ได้
เงินจะไหลนองทองจะไหลมา...... พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน
อย่าไปทำลายเสีย
ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา
ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้างฯ
ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามี ๒
ก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าว ลงมันง่ายดี
ก้าวขึ้นมันต้องยาก ของชั่วมันง่าย หลั่งไหลไปตามที่ต่ำ
นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น
ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า
ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่างเรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น
ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้
บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคย
เรียกเลย อาตมาให้นังกรรฒบาน พอ ๗
วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วฯ

การรักษาสุขภาพกายและจิตใจการรักษาสุขภาพกายได้เคยแนะนำเรื่อง 5 อ. ไว้ได้แก่ อาหาร อากาศ ออกกำลัง อุจจาระ และ อารมณ์ ครั้งนี้จะขอแนะนำเรื่องอาหาร เพื่อเสริมสุขภาพกายให้ต่อต้านโรคร้ายแรง ได้แก่ อาหารที่มีสารต้านทานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามิน ซี อี และเบต้าแคโรทีน จากการวิจัย ของกรมอนามัย โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโภชนาการ ได้ทำการศึกษาในผลไม้ 83 ชนิด ผลการวิจัยพบว่า

ผลไม้ 10 อันดับแรกที่มี เบต้าแคโรทีนสูง คือ
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก
2. มะเขือเทศราชินี
3. มะละกอสุก
4. กล้วยไข่
5. มะม่วงยายกล่ำ
6. มะปรางหวาน
7. แคนตาลูกเนื้อเหลือง
8. มะยงชิด
9. มะม่วงเขียวเสวยสุก
10. สับปะรดภูเก็ต
จะเห็นได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีเหลืองเข้มทั้งสิ้น

ส่วนผลไม้ที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนเลย คือ แล้วมังกร มะขามเทศ มังคุด ลิ้นจี่ และสาลี่


ส่วน 10 อันดับแรกของผลไม้ ที่มี วิตามินซีสูง คือ
1. ฝรั่งกรมสาลี่ ฝรั่งไร้เมล็ด
2. มะขามป้อม
3. มะขามเทศ
4. เงาะโรงเรียน
5. ลูกพลับ
6. สตรอเบอร์รี่
7. มะละกอสุก
8. ส้มโอขาว
9. แตงกวา
10. พุทราแอปเปิ้ลอีก 10 อันดับแรกของผลไม้ ที่มี วิตามินอีสูง ได้แก่
1. ขนุนหนัง
2. มะขามเทศ
3. มะม่วงเขียวเสวยดิบ
4. มะเขือเทศราชินี
5. มะม่วงเขียวเสวยสุก
6. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก
7. มะม่วงยายกล่ำ
8. แก้วมังกรเนื้อสีชมพู
9. สตอเบอร์รี่
10. กล้วยไข่
- ผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอี น้อยทั้ง 3 ตัวคือ สาลี่ องุ่น และแอปเปิ้ล
- ส่วนผลไม้ที่มีสารทั้ง 3 ตัว ค่อนข้างสูง คือ มะเขือเทศราชินี

สารเบต้าแคโรทีน วิตามินซี และ วิตามินอี เป็นกลุ่มของสารอาหารที่ช่วย กำจัดอนุมูลอิสระที่ก่อให้ร่างกายเกิด การอักเสบทำลายเนื้อเยื่อ เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด


การรักษาสุขภาพจิตใจพอจะสรุปได้ว่า เป็นการฝึกโดยใช้ตัวช่วยดังนี้
สติ คือ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว
สติสัมปปชัญญะ เป็นตัวกำกับใจให้เราระลึกรู้อยู่เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา และเราควรทำเช่นใดเตือนให้เราเกิดสำนึกแห่งการทำความดี ละการทำชั่วและบาปทั้งปวง โดยให้อยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดอดีตไม่พะวงอนาคต ทำให้ควบคุมตนเองได้สติสมบูรณ์เท่าใด ก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกอื่นที่มากระทบใจ

การผ่อนและคลาย ทำได้ด้วยการทำสมาธิและสวดมนต์สมาธิเป็นการสงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะช่วยผ่อนคลายทำใจให้สงบ ดังคำกล่าวที่ว่า สุขอื่นใดเสมอด้วย ความสงบไม่มี หากจะหาวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจ และสร้างความสุขใจได้ดีที่สุดต้องนึกถึงวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนา เป็นการทำสมาธิเจริญสติ โดยให้สติตามความคิดของตนให้ทัน และพิจารณาจนเกิดปัญญาแก้ปัญหา หรือละวางอารมณ์ที่เป็นทุกข์ได้โดยช่วยให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ คือ โลภ โกรธ หลง ได้ชัดเจน และเข้าใจไตรลักษ์ คื อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้แก่ ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ บังคับบัญชาไม่ได้ จะเป็นคนไม่ยึดติดเข้าใจความเป็นไปของชีวิตได้ดี ใจก็เป็นสุข

รักความรักประกอบด้วยอารมณ์หลัก คือ เพลินใจ (พอใจที่อยู่ใกล้ๆ) กับ ความปรารถนาดี (เมตตากรุณา)
ความรัก เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ คนที่มีรักในใจไม่ว่าจะรักบุคค รักการงาน หรือรักธรรมชาติจะเพลินใจไม่ทำลายสิ่งนั้น

รถพลังงานลม (Air Car)

นวัตกรรมความหวัง..สู้วิกฤติน้ำมันแพงรถพลังงานลมรุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดของตาต้า ใช้ชื่อว่า "CityCAT" ตั้งราคาไว้ประมาณ 400,000 บาท โดยตาต้าหวังไว้ว่า จุดเด่นของ CityCAT ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ และราคาไม่แพง จะทำให้รถพลังลมรุ่นแรกนี้ ทำยอดขายได้ดีในตลาดอินเดียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

Tata Motors ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของอินเดียเตรียมปล่อยรถยนต์ที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนหรือ AirCar สู่ท้องถนนในอินเดีย จำนวน 6,000 คัน ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้

รถยนต์พลังงานลมใช้อากาศที่ถูกบีบอัดในถังไฟเบอร์เพื่อขับเคลื่อนลูกสูบเครื่องยนต์ ซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันและออกซิเจน ซึ่งทำให้เกิดมลพิาในท้องถนน ในทางเทคนิคแล้ว รถยนต์พลังงานลมไม่ใช่รถยนต์ที่สะอาดโดยสิ้นเชิง เพราะยังต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาเพื่อสร้างเป็นพลังงานให้กับเครื่องเติมลมแรงดันสูงอยู่ แต่เมื่อคำนวณเป็นปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อไมล์แล้ว ถือว่ารถยนต์พลังงานลมดีกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน

รถรุ่นแรกที่เปิดตัวออกมา คือ CityCat สามารถทำความเร็วได้ 68ไมล์ต่อชั่วโมง หรือราว 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเติมลมเต็มถังขนาด 340 ลิตรด้วยแรงดัน 4,350 psi จะวิ่งได้ระยะทาง 125 ไมล์ หรือราว 200 กิโลเมตร


สนนราคาของ CityCat อยู่ที่ 12,700 ดอลลาร์ หรือราว 400,000 บาท โดยมีค่าเติมลมครั้งละ 2 ดอลลาร์ หรือ 70 บาท แต่ถ้าหาปั๊มเติมลมไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะมีเครื่องเติมลมติดมากับรถด้วย แต่ใช้เวลาเติมนานหน่อยประมาณ 4 ชั่วโมง

ตัวถังขอรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสและใช้กาวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งอาจทำให้ขายในอเมริกาและอังกฤษไม่ได้เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบด้านการชน แต่ในประเทศอื่นๆ มากกว่า 12 ประเทศพร้อมจะขายทันที ซึ่งรวมถึงเยอรมนี อิสราเอล และแอฟริกาใต้

ขณะนี้ Tata Motors กำลังสร้างรถยนต์ไฮบริดที่มีถังน้ำมันสำหรับใช้เป็นพลังงานในการเติมลมเมื่อลมในถังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะช่วยให้เดินทางในระยะทางไกลๆ ข้ามประเทศไทยโดยใช้น้ำมันเพียงแค่หนึ่งถัง

ข้อมูลจาก
1. สารสภาวิศวกร ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2551
2. http://www.feelgoodpost.com
3. http://www.logisticnews.net
4. http://www.thaicar.com

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (7)

(42) ประกอบกิจการโรงสีข้าว โรงเลื่อยจักร โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานเคลือบผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานกรอด้าย โรงงานทอผ้าห่มและผ้าหน้าปูรองนอน โรงงานทำถัง โรงงานทำเครื่องรีดถัง โรงงานทำเครื่องขูดขน โรงสานทำเครื่องปั่นด้าย โรงงานทำเครื่องสนาม โรงงานตัดเย็บเครื่องแต่งกายทุกชนิดทุกประเภท
(43) รับซื้อบ้านไม้และตกแถวทุกชนิด ซากสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ
(44) บริษัท มีอำนาจออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนด
(45) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท มีเครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือ เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
(46) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เและเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตย์ทุกชนิด นำหรือสั่งยาเภสัชภัณฑ์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย
(47) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ทำการค้าและรับ๋อมรถแทรกเตอร์ รถฟาร์ม แทรกเตอร์ พร้อมรถบดลากจูง รถตักหน้าขุดหลังล้อยาง รถตักล้อยาง รถตักตีนมะขาม รถตักแทรกเตอร์ดิน ดิน รถขุดและดินกลบขยะ รถขุดตีนตะขาบ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าวทุกประเภท
(48) ประกอบกิจการผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและรับซ่อมเครื่องทุ่นแรงทุกชนิด เครื่องโรยหิน เครื่องอัดขยะระบบไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์เครื่องปั้นขึ้นรูปโลหะ แท่นอัดไฮดรลิก อุปกรณ์ขนย้ายที่ทำจากไฮดรอลิคทุกชนิด เครนไฮดรอลิค เครื่องสูบน้ำ เรือขุด เครื่องยา เครื่องตบพื้นสั่นสะเทือน ลูกกลิ้งตีนแกะ ลูกกลิ้งเหล็กสั่นสะเทือน เตาต้มยาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องผสมแอสฟัลท์คอนกรีต อุปกรณ์ต่างๆ ของรถไฟ เรือกำจัดผักตบชวา เหล็กสะพานรถไฟ วัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ที่นำมาใช้กับรถไฟทุกชนิด เครื่องดับเพลิง หาบหาม เครื่องดับเพลิงแบบสะพายหลัง อุปกรณ์ระบบแมกคานิค อุปกรณ์กระเช้า เครื่องสกัดคอนกรีต รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าวทุกประเภท
(49) ประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ทำการค้าและรับซ่อม รถบรรทุกขยะทุกชนิด รถฉีดล้างและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถดับเพลิงติดแขนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า รถตู้ รถดั้ม รถเทรลเลอร์ รถติดเครน รถติดเครนพร้อมกระเช้า รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง ทั้งชนิดขับเคลื่อนและลากจูง รถกระดกหน้า รถเข็มเก็บผงกวาด รถติดแขนไฮดรอลิคท้ายรถ รถลากยาง รถซ่อมถนนเอนกประสงค์ รถเครน รถบรรทุกชานต่ำ และหางเทรลเลอร์ทุกชนิด รถยกกู้ภัย รถตรวจการดับเพลิงแบบปิคอัพ รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถโคมไฟ รถบดสั่นสะเทือนทุกชนิดล้อหน้าเป็นเหล็กล้อหลังเป็นล้อยาง รถดูล้างท่ออุปกรณ์กู้ภัย รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าวทุกประเภท
(50) ประกอบกิจการซื้อขาย ทำการผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเกรดเดอร์ รถแทร็คเตอร์ รถลากจูง รถขัดผิวถนนและทางวิ่งของเครื่องจักรกล รถพ่วง เครื่องทุ่นแรง รวมทั้งเครื่องจักรกล และเครื่องมือกล ทั้งเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลเบา ขอตั้งโรงงานเพื่อประกอบ และผลิต และจำหน่ายด้วยการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาประกอบ ผลิตให้เป็นเครื่องจักรกลและเครื่องกลสำเร็จรูป จำหน่ายทั้งในประเทศและในต่างประเทศได้ทุกชนิดทุกประเภท
(51) ประกอบกิจการซื้อขาย จำหน่ายเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลเบาทุกชนิด ขอตั้งโรงงานเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบและผลิต ซึ่งเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลเบาทุกชนิดทุกประเภท

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (6)

(41.11) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ หม้อแปลง เครื่องเสียงทุกชนิด สเตริโอ (เครื่องแยกเสียงให้คมชัด) เครื่องเล่นวีดีโอ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม เตารีด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องขยายเสียง สัญญาณไฟทุกชนิด ไฟแดง อิเลคโทรนิคไซเรนซ์ โป๊ะไฟฟ้า โคมไฟทุกชนิด โทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์และระบบโทรทัศน์วงจรปิด โทรพิมพ์และโทรเลข อุปกณ์และเครื่องใช้โทรพิมพ์และโทรเลข โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ร์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารอิเลคทรอนิค เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพับกระดาษ เครื่องพิมพ์ออฟเซท เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล เครื่องอ่านเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องจัดเก็บเอกสาร เครื่องถ่าย กล้องทุกชนิด เครื่องพิมพ์ถ่ายแบบ ผ้าหมึกพิมพ์ กระดาษ กระดาษเช็ดเลนส์ กระดาษสำเนา เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ หนังสือ สมุด สมุดคู่มือ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ อุปกรณ์การศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องคำนวณ รวมทั้งอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.12) เครือ่งครัวเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เตาสนาม เตาแก๊ส เตาทุกชนิด ชุดเครื่องสุทภัณฑ์ปกติ ชุดเครื่องสูทภัณฑ์ 90 เครื่องชุดสูทภัณฑ์ 60 (รายละเอียดของเสป็คเครื่องครัวประเภทต่างๆ) ชุดเครื่องสูทภัณฑ์ทุกชนิด ถังเก็บอาหารชนิดเก็บความร้อนและความเย็น ปิ่นโต ถังเก็บของ ถังขยะ ถังทุกชนิดทุกประเภท กระป่องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร ภาชนะสำหรับรรจุอาหาร หม้อข้าวทองแดง หม้อข้าวทองเหลือ และอลูมิเนียม หม้อทุกชนิด ถังนึ่งข้าว ถาดหลุม ถาดทุกชนิด ช้อนส้อม จานกระเบื้อง จานทุกชนิด หม้อนึ่งข้าว เขียง ไม้เต็งสี่เหลี่ยม (เครื่องยุทธภัณฑ์เฉพาะที่กำหนดเสป็คของทหาร) เขียงไม้ เขียงสังเคราะห์ เขียงทุกชนิด มีดทุกชนิด ที่เปิดกระป่อง หินลับมีด ตะไบลับมีด อ่างทุกชนิด ทัพพี กระทะทุกชนิด ฝาทุกชนิด ที่ตักข้าว ตะหลิว กระบอกน้ำ ถ้วย แก้ว ชุดเลียงดู ชุดถังน้ำสนาม หลอดแก้ว ขวดแก้ว ขวด เครื่องมือและเครื่องใช้ในการประกอบเลี้ยง เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.13) เครื่องเหล็ก เหล็กกล้า แผ่นเหล็ก เหล็กฉาก ท่อเหล็ก เหล็กทุกชนิดทุกประเภท ท่อทุกชนิด เครื่องทองแดง ทองแดง จานเชื่อมทองแดง เครื่องทองเหลือง ห่วงทองเหลือง หลอดทองเลือง ทองเหลือง ห่วงทองเลืองรังถึง แท่งทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง โลหะและอโลหะทุกชนิด พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก อลูมิเนียมทุกประเภท แสตนเลสทุกประเภท ลวดทุกชนิด ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้ยาง ไม้ประดู่ ไม้ทุกชนิด ไม้ไผ่เสริมในรองเท้า ไม้แปรรูป ไม้ก๊อก ไม้อัดยางทุกชนิด ไม้อัดทุกชุด ผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิด พลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันทั้งที่มีอยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป ยางดิบ ยางแผ่น ยางเทียม ผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด วัสดุอัดแทรกซิ่ลลิ่งคอมปาวด์ แหวนยาง ยางประกอบฝาถังทุกชนิด หนังยาง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.14) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันไขมัน น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันหยอดจักร น้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันทุกชนิด จารบี ก๊าซทุกชนิด เชื้อเพลิงทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการน้ำมันทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดสอบน้ำมันทุกชนิด ชุดบรรจุตัวอย่างน้ำมัน อุปกรณ์น้ำมัน ท่อทางน้ำมัน สายดูดน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่ เครื่องมือสูบถ่ายน้ำมัน เครื่องสูบจ่ายน้ำมัน แผ่นโลหะตีตรา โลหะปิดผนึก ตะกั่วตีตรา ลวดสังกะสีตีตรา ถังโลหะ ถังน้ำมัน 20 ลิตร ถังน้ำมัน 200 ลิตร ถังน้ำมันใต้ดิน ถังน้ำมันชำรุด 200 ลิตร ถังน้ำมันทุกชนิด ถัง 20 ลิตร ถัง 200 ลิตร ถังลอยบรรจุน้ำมัน ถังบรรจุทุกชนิด ถังพลาสติก ถังยาง ถังไม้ ถังทุกชนิด จุกเกลียวปิดฝาถัง 200 ลิตร จุกเกลียวทุกชนิด ท่ออ่อนเติมน้ำมัน ถาดรองหล่อลื่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการน้ำมันทุกนิด ไส้กรองอากาศ ไก้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (5)

(41.7) ชิ้นส่วนอะไหล่ อะไหล่เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทุกชนิด ชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิด ชิ้นส่วนอะไหล่รถทุกชนิด ลูกหมากรถบรรทุก 10 ล้อ ลูกหมากรถยนต์ต่างๆ ตัวถังรถ กะทะล้อ ก้านเบรค เหล็กแท่นเครื่อง ท่อไอเสีย หม้อพักท่อไปเสีย ปั๊มน้ำ จานครัชท์ สลักแหนบ ตุ๊กตาแหนบ หม้อกรอง ไส้หม้อกรองไฟหน้า ไฟท้าย สาแหรกแหนบ สายไฟ ยางแท่นเครื่อง สายพาน ยางท่อน้ำ หล่อยาง ซีลยางทุกชนิด ลูกยางเบรค ลูกยางทุกชนิด ยางโอริงต่างๆ (ยางกันน้ำมันรั่ว) ยางล้อกดสายพาน ยางตีนตะขาบรถถังทุกชนิด เบาะรถยนต์ ผ้าใบคลุมหลังคารถยนต์ แบตเตอรี่ ลูกปืน ตลับลูกปืน ปะเก็น โอริง ออยซีล (ศัพท์เฉพาะยางและซีลกันน้ำมันรั่ว) จุกปิดภาชนะ จุกยาง จุกทุกชนิด ล้อทุกชนิด ล้อรถยนต์ ล้อรถบรรทุก หม้อน้ำ กระจกทุกชนิด ไส้กรองของเหลว ไส้กรองอากาศ มอเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.8) เครื่องบริโภคทุกชนิด เครื่องอุปโภคทุกชนิด ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนม ของขบเคี้ยว ลูกอม ยากรัษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบำรุงพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ เครือ่งสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.9) เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายทุกชนิด ทุกประเภท ตราและเครื่องหมายทุกเหล่าทัพ เครื่องสนามทุกชนิดทุกประเภท เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับกาย กระดุม ป่าน ปอ ซิปขนาดต่างๆ ซิปทองเหลืองขนาดต่างๆ แป๊ปตาไก่ทุกชนิด ยางยืดทุกชนิด ดุมพลาสติกทุกชนิด ดุมทุกชนิด ด้ายหลอด ด้ายไนล่อนทุกชนิด ด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ ด้ายเย็บฝ้าย ด้ายใยสังเคราะห์ ด้ายทุกชนิดทุกประเภท ไหม ไหมพรม ชุดฟาร์ติก ชุดฟาร์ติกสีพราง ชุดฟาร์ติกสิบกระเป๋า ชุดฝึก ชุดฝึก ชุดฝึกแบบพราง ชุดปกติ ชุดสนาม ชุดพรางสนาม เครื่องแบบสนาม เครื่องแบบทุกชนิดทุกประเภท เสื้อสำเร็จรูป เสื้อชั้นใน ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยผ้าต่างๆ ทุกชนิด ชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน ชุดนักบิน ชุดพลขับรถถัง เสื้อยืดคอกลมและคอแหลม เสื้อยืดทุกชนิด เสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาวครึ่งท่อน เสื้อคลุมกันฝนทุกชนิด เสื้อทุกชนิดทุกประเภท ชุดดับเพลิง ชุดผจญเพลิง ชุดทุกชนิดทุกปรเภท ผ้าพลาสติกกันฝน เสื้อแจ๊คเก๊ดฟิลด์ เครื่องมือและชุดผจญเพลิง ผ้าหนังเทียม ผ้าสักหลาดทุกชนิด ผ้าระบายโต๊ะทุกชนิด ชุดเครื่องนอนทุกชนิด ชุดกันไฟ ชุดเสือพราน ชุดช่างฟิต ชุดกันเปื้อน เสื้อกันฝน เสื้อคลุมกันฝน เสื้อคลุมกันฝนชนิดมีแขนสีพราง เสื้อโอเวอร์โค๊ท เสื้อก๊กทุกชนิด สิ่งอุปกรณ์ประจำกายทหารพรานทุกชนิดทุกประเภท เข็มขัดสนาม เข็มขัดทุกชนิด เข็มขัดในล่อนพร้อมหัวเครื่องหมายสะท้อนแสงทุกชนิด แว่นตากันฝนกันลมและกันแดด เครื่องหลัง (เป้) พร้อมสายโยงเครื่องหลัง ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา กางเกงกีฬา เสื้อกีฬา กางเกงขาสั้น กางเกงทุกชนิด เครื่องหนังทุกชนิด หนัง หนังสัตว์ หนังเทียม ไนล่อนเสริมในหมวก ตราหน้าหมวก กะบังยางเสริมหวก ไนล่อนเสริมทรงหมวก สายรัดศรีษะ รองใบ นกหวีด สายนกหวีด รองเท้า รองเท้าหนังทุกชนิด รองเท้าผ้าใบทุกชนิด รองเท้ากันสะเทือน รองเท้าเดินป่า รองเท้าทุกชนิดทุกประเภท ถุงเท้าไนล่อนและฝ้ายสั้นยาวทุกชนิด ถุงเท้าขนสัตว์ ถุงเท้าทุกชนิด ถุงน่อง ถุงมือนักบิน ถุงมือกันหนาว ถุงมือสีขาว ถุงมือสีขาว ถุงมือจัดลวดหนาม ถุงมือทุกชนิด เครื่องมือทุกชนิดทุกประเภท ป้ายแบบฝึก ป้ายติดเครื่องแบบ ปลอกแขน ปลอกแขนสีแดงมีอักษร สห.สีขาว (อุปกรณ์เฉพาะสารวัตรทหาร) ธงทุกชนิด แผ่นป้าย แผ่นป้ายสะท้อนแสง แผ่นผ้าสัญญาณ ผ้ากันไฟ ผ้าสัญญาณ ผ้ายืด สายสร้อยประจำกายพร้อมป้าย แถบถักทุกชนิด แถบด้ายถัก แถบด้ายไนล่อน แถบด้ายใยสังเคราะห์ แถบสักหลาด แถบแปรงไนล่อน แถบทุกชนิด ป้ายชื่อทุกชนิด ป้ายทุกชนิด ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าสักหลาด ผ้าเช็ดตัว ผ้าทุกชนิดทุกประเภท เชือกรัดปลายขา นาฬิกา รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.10) เครื่องจักรทุกชนิด เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า จักรทุกชนิดทุกประเภท ชิ้นส่วนอะไหล่จักร เครื่องจักรผลิตรองเท้าทุกชนิด เครื่องขึ้นหุ่นข้าง เครื่องขึ้นหุ่นส้น เครื่องหุ่นหนังทรง เครื่องเจียริมพื้นนอกตอนส้น (เครื่องขัดทำให้ส้นรองเท้าเรียบ) เครื่องดึงหนังทรงและขึ้นทุ่นหัว เครื่องตอกตะปู-ทองเหลือ เครื่องตัดเศษหนัง (ก่อนเย็บ) เครื่องตัดเศษหนัง (เมื่อเย็บในแล้ว) เครื่องติดเส้นยาง เครื่องตรึงพื้นใน เครื่องตรึงพื้นตอนต้น เครื่องแต่งผิวหัวส้น เครื่องแต่งริมพื้นตอนส้น เครื่องย้ำตากไก่ เครื่องเย็บพื้นนอก เครื่องเย็บพื้นใน เครื่องมือเครื่องจักรทำรองเท้าทุกชนิด เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานทุกชนิด เครื่องปิดฉลากกระป๋อง เครื่องมือที่ใช้ในการหีบห่อทุกชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการหีบห่อทุกชนิด เครื่องปิดกล่อง เครื่องบรรจุอาหาร เครื่องบรรจุแซกมี่ เครื่องหั่นเนื้อ เครื่องกรองน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเม้มกระป่อง เครื่องไล่อากาศ เครื่องยัดยาง เครื่องปั๊มกระแทก เครื่องกลึง เครื่องแท่นไส เครื่องทำเกลียว เครื่องปั๊มไฮโตเมติก เครื่องปั๊มไฮโตรลิค เครื่องมือหนักทุกชนิด เครื่องประกอบฝาก้นถัง เครื่องบานหัวท้ายฝาถัง เครื่องรีถขอบถัง เครื่องเชื่อมลำตัวถัง เครื่องมือซ่อมถัง เครื่องมือล้างถัง เครื่องมือพ่นสี ชุดพ่นสี หัวพ่นสี ห้องพ่นสี เครื่องทอผ้า เครื่องกรอด้าย เครื่องถักทอทุกชนิด เครื่องเคลือบผ้าทุกชนิด เครื่องย้อมผ้า เครื่องทดสอบทุกชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทุกชนิด ตู้อบความร้อน เครื่องทดสอบแรงดันทะลุ เครื่องทดสอบความต้านทานน้ำซึมแบบดันน้ำ เครื่องทดสอบกรอด้าย เครื่องทดสอบความยืดตัวของผ้าถัก เครื่องมือทดสอบหาความแข็ง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทุกชนิดทุกประเภท เครื่องมือตรวจสอบสภาพส่วนต่างๆ ของรถยนต์ เครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำมัน เครื่องมือตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ เครื่องมือตรวจสอบชนิดไม่ทำลายสำหรับโลหะและอื่นๆ เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบความเพี้ยนสี เครื่องล้างเครื่องอบกระป๋อง อุปกรณ์ทดสอบน้ำมัน อีเลคโทรด เครื่องตสีผ้าด้วยแสงแดดเทียม เครื่องตรวจสอบย่านสี เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าพลาสติก เครื่องอบแม็คพลาสติก เครื่องผสมสีพลาสติก เครื่องฉีดเตาหลอม เครื่องผสมยาง เครื่องฉีดยาง เครื่องพับ เครื่องม้วน เครื่องดัด เครื่องปั๊ม เครื่องวัดทุกชนิดทุกประเภท เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดประเภทต่างๆ เครื่องมือวาล์ว เครื่องใช้ในกิจการการน้ำมันเครื่องสูบถ่ายน้ำมันบนรถเทเลอร์ เครื่องจุดอากาศ เครื่องมือวัดความยาว เครื่องมือวัดความละเอียด เครื่องทำความเย็น เครื่องทำครัว เครื่องลำเลียง สายพานลำเลียง เครื่องใช้ในโรงงาน เครื่องชั่งทุกชนิด เครื่องยิงรีเวท (เครื่องยิงแผ่นอลูมิเนียมให้ผนึกแน่น) เครื่องย้ำตาไก่ เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องตัดโลหะ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำคลังทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ของคลังน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดผ้า ใบมีดตัดผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง รวมทั้งอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (4)

(41.2) เครื่องมือเครื่องใช้ในสนามทุกชนิด ขวานทุกชนิด พลั่วทุกชนิด เสียมทุกชนิด กระโจมส่วนบุคคล กระโจมทำด้วยผ้าใบ ผ้าพีวีซี กระโจมทุกชนิดทุกประเภท ผ้าใบหลังคา เตียงนอน เตียงสนามพับได้ เตียงนอนสนาม ถุงนอนสนาม ถุงนอน ผ้าใบปูนอน ผ้าใบเปลนอน ผ้าใบอานน้ำมัน ผ้าห่มนอน ผ้าขาวปูนอน ผ้าหนาปูรองนอน ผ้าห่มทุกชนิด ผ้าพราง ผ้าขาวม้า ผ้ายืด ผ้ามุ้ง ผ้ากางเกงใน (ผ้าชนิดพิเศษสำหรับตัดเย็บกางเกงในทหารโดยเฉพาะ) ผ้าใบใยสังเคราะห์ ผ้าใบทุชนิดถุงผ้าใบสนาม ถุงทุกชนิด ย่ามผ้าใบ ย่ามทุกชนิด ผ้าใบคลุมสิ่งอุปกรณ์ทุกชนิด ถุงผ้าใบทุกชนิด ผ้ากันแดด ผ้าทุกชนิด ที่นอนฟูก ที่นอนทุกชนิด หมอนยัดนุ่น หมอนทุกชนิด ปลอกหมอน มุ้งไนล่อน มุ่งทุกชนิด ผ้าปูที่นอน เครื่องนอนทุกชนิด เปลสนาม ผ้าทนไฟ ผ้าใยสังเคราะห์ทุกชนิด ชุดพยาบาลสนาม อุปกรณ์เดินป่าและไต่เขาทุกชนิด เชือกขึ้นลงทางดิ่ง เชือก เชือกไนล่อน เชือกมะนิลา เชือกไต่เขาไนล่อน เชือกไต่เขา และแสน็ปลิ้ง เชือกทุกชนิด หมุดหลักฐานแผนที่ หมุดเหล็ก หมุดเหล็กเข็มเหล็ก เข็มไม้ เข็มกระป๋อง โลหะสำหรับบรรจุอาหาร กระป๋องทุกชนิดทุกประเภท เครื่องตีตัวเลขทุกชนิด เม็ดไม้สักทุกชนิด กิ๊ปกดทองเหลือง กิ๊ปทุกชนิด กิ๊ปกดสีกากีแกมเขียวขนาดใหญ่ กิ๊ปกดทุกชนิด แป๊ปปิดทองเหลืองรมดำ ปะเก็นยางทุกชนิด วัสดุซ่อมรองเท้า หมุดส่วนเหล็กสามเหลี่ยม วัสดุสังเคราะห์ทุกชนิด กระดาษลูกฟูก กระดาษชำระ กระดาษทุกชนิด เครื่องกีฬา ฟองน้ำยาง ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ถ่านโค๊ก (ถ่านหุงต้มแบบไม่มีควัน) ผงซักฟอก น้ำยาเคมี เคมีทุกชนิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด กำมะถัน น้ำยาล้างเขม่า น้ำยาชำระล้างทำความสะอาด สีทุกชนิด สีผสม สีเคลือบต่างๆ หม้อน้ำยาดับเพลิง ท่อแก๊ส หม้อน้ำยาฉีดยาฆ่าแมลง ลวดหีบเพลง ไฟฉาย ตะเกียง แว่นตา ยางสน กาวยางทุกชนิด กาวทุกชนิด โครงเหล็กและห่วงครึ่งวงกลม ชุดป้อนสนามทหารราบ ชุดช่างเขียนกองพัน กล้องทุกชนิดทุกประเภท เข็มทิศทุกชนิด ฉากกั้นสวมหมุด เสาพร้อม สะพานทุกชนิด เครื่องดนตรี เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.3) เครื่องบิน เรือรบ เรือยางทุกชนิด เรือพลาสติกทุกชนิด เรือทุกชนิด เรือดลาดตระเวนทุกชนิด ทุ่นยางทุกชนิด แพทุกชนิดทุกประเภท เครื่องยนต์เรือ ติดท้ายเครื่องยนต์เรือทุกชนิด เฮลิคอปเตอร์ทุกชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการบินทุกชนิดทุกประเภท อุปกรณ์ที่ใช้ในราชการทหารทุกชนิดทุกประเภท วัสดุที่ใช้ในราชการทหารทุกชนิดทุกประเภท ชุดลงทางดิ่งเร่งด่วนจากเฮลิคอปเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยบินทุกชนิด รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ของสินค้า ดังกล่าวทุกชนิด

(41.4) เครื่องมือช่างและสิ่งอุปกรณ์ทางการช่างทุกชนิด ชุดเครื่องมือทีอี 33 (ชุดเครื่องมือเฉพาะของทหารที่รวมไว้หลายชนิดและหลายประเภท) ชุดเครื่องมือทุกชนิด เครื่องมือปิดฝาถัง ชุดเครื่องมือช่างไม้ เลื่อยไฟฟ้า ชุดปีนเสา อุปกรณ์ไต่เขา ชุดประปาทุกชนิด อุปกรณ์ประปาทุกชนิด ท่อประปา ก๊อก วาวล์ สายยาง ท่อน้ำ ท่อพลาสติก ท่อยาง ประตูน้ำ ระบบประปาทุกชนิด เครื่องมือประปาทุกชนิด วัสดุประปาทุกชนิด เครื่องมือช่างสนาม ชุดหมวดและชุดหมู่ เครือ่งมือช่างไม้ ค้อน เลื่อย ชุดหมวดและชุดหมู่ เครื่องมือโยธา ไฟฟ้า ชุดสำรวจทั่วไป ชุดทดสอบมวลดินทุกชนิด ชุดเครื่องมือดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี อุปกรณ์ดับเพลิง วัสดุดับเพลิง ปั้นจั่นทุกชนิด รอกทุกชนิด แม่แรงไฮโดรลิค แม่แรงทุกชนิด เครื่องผสมคอนกรีตทุกชนิด เลื่อยโซ่ทุกชนิด น๊อตเหล็กทุกชนิด น็อต หมุดเหล็กทุกชนิด หมุดคอนกรีตทุกชนิด รีเวททุกชนิด เครื่องยิงที่ตรึงวัสดุให้ยึดติดกัน) หัวขัดมีฟันกันเลื่อน หัวขัด ขอรับ ขอสับ กระดุมทุกชนิด ยางแอสฟัลท์ ตาไก่ทุกชนิด ลวดหนาม เสาเหล็กเกลียวสั้น กลาง ยาวทุกชนิด เหล็กรัดลวด ขอเหล็กเชือกพร้อมตะปูเหล็กและทองเหลืองทุกขนาด ตะปู หมุดและเสา ชุดเครื่องมือตัดผมหีบพร้อม เก้าอี้ตัดผม ชุดเครื่องมือซ่อมของช่างซ่อมทุกชนิด วัสดุใช้ในงานซ่อมทุกชนิด เครื่องมือซ่อมทุกชนิด เครื่องเชื่อมทุกชนิด วัสดุใช้ในงานเชื่อมทุกชนิด ลวดเชื่อม จานเชื่อมทองแดง กระดาษทราย กรรไกร ดอกสว่าน เข็ม ตะไบ ประแจทุกชนิด สายพาน อุปกรณ์เชื่อมและตัดโลหะ พิมพ์เหล็กตัดวัสดุ พิมพ์ทุกชนิด วัสดุหีบห่อทุกชนิด กระดาษกาว เทป พลาสติค เหล็กพืด หัวครอบเทป โฟม วัสดุกันกระแทก ตะปูเหล็กรูปตัวยู โซ่ สามเหลี่ยมจานจับวงเดือน ลูกปืน เฟืองเดือยหมู รางเลื่อนทุกชนิด ห่วงทุกชนิด หุ่นรองเท้าวัสดุสังเคราะห์ หุ่งรองเท้าพลาสติก หุ่นรองเท้าไม้ หุ่นรองเท้าทุกชนิด หลอดทุกชนิด เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.5) ครุภัณฑ์ไม้ ครุภัณฑ์เหล็ก ครุภัณฑ์ทุกชนิด เก้าอี้ทุกชนิด ม้านั่งทุกชนิด เตียงนอนโครงเหล็ก เตียงนอนโครงเหล็กสองชั้น เตียงนอน เตียงสนาม เตียงทุกชนิด ตู้ไม้ ตู้ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ตู้เหล็ก2 บาน ตู้วางของ ตู้เก็บแผ่นภาพ ตู้นิทรรศการ ตู้บัตรรายการหนังสือ ตู้บัตรทะเบียนวารสาร ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้เก็บความเย็น ตู้ทุกชนิด ชั้นเหล็กวางของทุกชนิด ชั้นวางของ ชั้นโลหะ ชั้นทุกชนิดทุกประเภท โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะช่างซ่อมวิทยุ โต๊ะไม้ โต๊ะคัดลอกแผนที่ โต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อม โต๊ะทุกชนิด บันไดทุกชนิด ถังไม้ ลังโลหะและอโลหะ ถังพลาสติก ถังเอนกประสงค์ ลังทุกชนิด กล่องไม้ กล่องโลหะ กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพลาสติก กล่องทุกชนิด ภาชนะพลาสติก ภาชนะโลหะ ภาชนะสำหรับบรรจุทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด เครื่องเรือนทุกชนิด หีบไม้ หีบโลหะ หีบใส่ของ หีบทุกชนิด กระบะไม้ กระบะรูปหีบ กระบะทุกชนิด เครื่องเคหภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องสัมฆภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(41.6) รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถเทเลอร์ รถรับส่ง รถบรรจุทุกพ่วง รถประจำทาง รถโดยสาร รถไฟ รถเมล์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งถังน้ำ และถังน้ำมันทุกชนิด รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถยนต์ทุกชนิด รถบดทุกชนิด รถห้องเย็น รถดัมพ์ รถขุด รถโกยทุกชนิด รถพ่วงเติมน้ำมันทุกชนิด รถพ่วงเติมน้ำมัน อากาศยาน รถหุ้มเกราะ รถถังทุกชนิด รถเข็ม 2 ล้อ 4 ล้อ รถเข็นทุกชนิด รถเกลี่ยทุกชนิด รถถากถางทุกชนิด รถตัดบรรจุทุกชนิด รถบดสะเอนทุกชนิด รถบดล้อยางทุกชนิด รถราดน้ำ รถพ่วงทุกชนิด รถราดยาง รถลากจูงทุกชนิด รถพ่วงบรรทุกสะพาน รถพ่วงซ่อมสิ่งทอ รถพ่วงซ่อมทุกชนิด รถพ่วงซ่อมรองเท้า รถสะเทินน้ำสะเทินบก อุปกรณ์สายช่างทุกชนิดทุกประเภท รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ทุกชนิด รถโรงงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถปั้นจั่นทุกชนิด รถจักรยาน รถจักรยานต์ยนต์ รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ รถเย็นทุกชนิด รถทุกชนิด รถที่ใช้ในราชการทหารทุกชนิด รถครัวสนาม รถครัวสนามเคลื่อนที่ รถครัวสนามทุกชนิด รถครัวทุกชนิด รถห้องเย็น รถขนน้ำ ยางรถยก ยางรถทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิดทั้งที่มีเครื่องยนต์และไม่มีเครื่องยนต์ รับจ้างต่อตัวถังทุกชนิด ประกอบตัวถังรถยนต์ทุกชนิด ต่อรถโดยสาร ประกอบตัวถังรถทุกชนิด เครนยกตู้คอนเทนเนอร์หน้าท่อเรือแบบชนิดและขนาดต่างๆ เครนทุกชนิด รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (3)

(41) ประกอบกิจการซื้อขาย ทำการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง แลกเปลี่ยนรับจ้าง รับจ้างทำโมลต์ทุกชนิด ค้าของเก่า ประมูลของเก่า ซ่อมแซมดัดแปลง ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และสั่งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ ทำการประมูลหรือประกวดราคม สอบราคา ตกลงราคา กับหน่วยงานทางราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ร้านเอกชน ซึ่งสินค้าตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
(41.1) เครื่องยุทธภัณฑ์สนามที่ใช้ในราชการทหารทุกชนิด เครื่องสนาม อุปกรณ์เครื่องสนาม วัสดุซ่อมเครื่องสนาม หมวกสนาม ผ้าคลุมหมวก สายรัดหมวก สายรัดคาง อุปกรณ์หมวก กระเป๋าพยาบาล กระติกน้ำครบชุด กระติกน้ำ ถ้วยกระติกน้ำ ถุงกระติกน้ำ เข็มขัดสนาม เป้ครบชุด เป้หลังครบชุด เป้ อุปกรณ์เป้ โครงเป้ ชุดสายรัดเอว สายพาดบ่า สายโยงเข็มขัดสนาม พลั่วสราม พลั่ว ซองพลั่ว ถุงผ้าใบสนาม ถุงผ้าใบ ถุงผ้า ชุดกระโจมส่วนบุคคล ชุดกระโจมบุคคล เสากระโจม หมุดกระโจม เชือก ผ้ากระโจม อุปกรณ์กระโจม กระโจมทุกชนิด เต็นท์ เต็นท์กระสุน เสื้อคลุมกันฝน เสื้อคลุมกันฝนชนิดมีแขนสีพราง ผ้าห่มนอนสีพราง ผ้าพันคอ ผ้าเอนกประสงค์ กระเป๋ากระสุน (ปืนพก) กระเป๋า กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าทุกชนิด ซอยปืนพก หม้อข้าวสนามครบชุด หม้อข้าวสนาม ถุงหม้อข้าว เสื้อกั๊กบรรจุกระสุน เสื้อกั๊กทุกชนิด หมวกเหล็ก อุปกรณ์หมวกเหล็ก วัสดุซ่อมหมวกเหล็ก รองในหมวกเหล็ก หมวกรองใน หมวกป้องกันอันตรายนักโดดร่ม หมวกกันกระสุน หมวกนิรภัย หมวกรถถัง หมวกรถยนต์หุ้มเกราะวี-150 หมวกนักบิน หมวกโดร่ม หมวกกันน๊อค หมวกแก๊ป หมวกหนีบ หมวกทรงอ่อน ผ้าทรงหมวก ผ้าพันหมวก ผ้าพรางหมวก หมวกปราบจราจล หมวกทุกชนิดทุกประเภท อาวุธยุทธโธปกรณ์ กระสุนปืน กระป๋องเหล็กบรรจุกระสุนปืน เสื้อใส่ซองกระสุน เปลือกทุ่นระเบิก วัตถุระเบิด ปืน ดาบปลายปืน ซองปืน ซองปืนพก สายสะพานปืน สายสะพาย ปลย.11 (ปืนเล็กยาวรุ่น 11 มม.) ราวปืนทุกชนิด ฝักดาบ ปลอกฝักดาบ กระบี่ มีดทุกชนิด ซองกระบี่ ด้ายถัก ซองกระบี่ กระเป๋าใส่ปืน กระเป๋ากระสุน กระเป๋าปืน กระเป๋าผ้าใบใส่ซองกระสุน 40 นัด กระเป๋าผ้าใบใส่ซองกระสุนทุกชนิด ชุดทำความสะอาดปลย.11 ชุดทำความสะอาดทุกชนิด ปลอกยึดฝักดาบ พร้อมด้ายถัก ครอบปากลำกล้องปลย.11 ครอบปากลำกล้องปืนทุกชนิด กระสุนปืนเจาะเกราะส่องวิถี หน้ากาก หน้ากากป้องกันไอพิษ หน้ากากหายใจ หน้ากากกันแก๊สและควัน หน้ากากทุกชนิด กุญแจมือ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสพภัย อุปกรณ์ ที่ใช้ในการกู้ระเบิด เสื้อเกราะกันกระสุน ชุดกันสะเก็ดระเบิด เสื้อเกราะทุกชนิด เสื้อกันกระสุน เกราะทุกชนิด อุปกรณ์เกราะทุกชนิด วัสดุกันกระสุน วัสดุสำหรับทำเสื้อเกราะ อุปกรณ์กันกระสุน อุปกรณ์ปราบจราจล โล่ปราบจราจล โล่พลาสติก โล่แก๊สน้ำตา หมวกปราบจราชน กระบองทุกชนิด กระบองปราบจราชน โล่ทุกชนิด เครื่องมือปราบจราจล รถปราบจราจล อาวุธปืน ปืนเล็กยาว ปืนทุกชนิด ลูกระเบิดขว้างควันชนิดสี และแบบต่างๆ ลูกระเบิดมือขว้างสังหารชนิดและแบบต่างๆ ปืนพกขนาดและชนิดต่างๆ ปืนกลมือชนิดต่างๆ ปืนกลเบาและปืนกลหนักชนิดและแบบต่างๆ กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนยิงนำทำลายหีบห่อ เครื่องจุดชนวนระเบิดบังคับระยะไกล ชนวนระเบิดสำหรับจรวด ชนวนระเบิดสำหรับปืนใหญ่ ชนวนระเบิดสำหรับระเบิดมือ ชนวนระเบิด พลุส่งสัญญาณชนิดและแบบต่างๆ พลุทุกชนิด ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบและชนิดต่างๆ ทุ่นระเบิด ชิ้นส่วนอะไหล่ปืนชนิดและขนาดต่างๆ เป้าซ้อมยิงแบบและขนาดต่างๆ เป้าซ้อมยิงควบคุมจากระยะไกล เป้าทุกชนิด เครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงด้วยระบบเลเซอร์ทุกชนิด วิทยุทุกชนิด โทรศัพท์ทุกชนิด เครื่องดักฟังทางโทรศัพท์ทุกชนิด เครื่องป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์ทุกชนิด เครื่องถ่วงทุกชนิด เครื่องหาทิศทางทุกชนิด เครื่องถอดรหัสเสียงทุกชนิด เครื่องฝึกบินจำลอง ห้องฝึกบินจำลอง เครื่องมือทำลายวัตถุระเบิดชนิดต่างๆ ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด ผ้าคลุมป้องกันการระเบิดหรืออุปกรณ์กันกระสุนทุกชนิด ลูกระเบิดแสงและเสียง ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาชนิดและแบบต่างๆ ลูกระบิดทุกชนิด เครื่องมืออิเลคโทรนิคในการดักฟัง และตรวจจับชนิดและแบบต่างๆ โคมไฟจู่โจม เครื่องมือและอาวุธที่ใช้ในการปราบจราจล ชุดแต่งกายจู่โจม ชุดป้องกันแก๊สพิษ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องบังคับการทำงาน เครื่องมืออิเลคโทรนิค และไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบมือถือ เครื่องตรวจวัตถุระเบิดทุกชนิดรวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ทุกชนิด เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา สายอากาศรับสัญญาณจากดาวเทียมเรดาร์ เครื่องมือรับภาพจากดาวเทียม เครื่องรับส่งวิทยุโทรสารและอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ อุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องวัดทางไฟฟ้า ตาข่ายรอบศรีษะกันแมลง ลวดตาข่าย ตาข่ายเหล็ก ตาข่ายพราง ตาข่ายทุกชนิด อวน อวนพราง อวนทุกชนิด กระสอบทราย กระสอบผ้า กระสอบป่าน กระสอบทรายสนาม กระสอบทุกชนิด ร่มบุคคลหลัก ร่วมบุคคลช่วยร่วมเอ 21 และ เอ 22 (รุ่นของร่วมโดด) ร่วมสัมภาระ ร่วมโดดร่วมและสิ่งอุปกรณ์ส่งกำลังทางอากาศ อุปกรณ์ร่ม ร่มยุทธวิธี วัสดุ ผลิตร่วมทุกชนิดทุกประเภท วัสดุร่ม เครื่องเปิดเครื่องปิดร่วมอัตโนมัติ ถุงส่งน้ำทางอากาศ ชุดเครื่องนอนและประกอบห้องเวร เครื่องใช้สำหรับมนุษย์กบใต้น้ำ เครื่องอัดอากาศ เครื่องใช้หายใจใต้น้ำ ตีนกบ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจผิวน้ำ ถุงมือปฏิบัติงานใต้น้ำ เสื้อชูชีพ หลอดเรืองแสง พลุสัญญาณใต้น้ำ และอุปกรณ์ปฏิบัติงานใต้น้ำทุกชนิด อุปกรณ์ชุดยังชีพ เสื้อยังชีพทุกชนิด อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) (2)

(23) ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน แบ่งขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ปลูกสร้างอาคารเพื่อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด แฟลต คอนโดมิเนียม ให้เช่า เช่าซื้อ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
(24) ประกอบกิจการให้เช่า และให้บริการ เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์ น้ำประปา ไฟฟ้า ดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความปลอดภัย และกิจการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่า
(25) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก รถยนต์ รถไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
(26) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ของเล่นอิเลคโทรนิคส์ ของเด็กเล่นไฟฟ้า
(27) ประกอบกิกจาร ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์
(28) ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบ สินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
(29) ประกอบกิกจาร ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุงและให้บริการ รถบรรทุก ทุกประเภท ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
(30) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือุปกรณ์สำนักงาน เคมีภัณฑ์ ทุกประเภท
(31) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายของที่ระลึก
(32) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย สิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
(33) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย งานพลาสติก และไฟเบอร์ ทุกประเภท
(34) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เสื้อผ้า ทุกประเภท
(35) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
(36) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย รับติดตั้ง กล้องวงจรปิด ระบบ แสง เสียง ทุกประเภท
(37) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย มาตรวัด หรืออุปกรณ์แสดงผลของสาธารณูปโภค ทุกประเภท
(38) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ ทุกประเภท
(39) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรสำหรับงานปั๊มเหรียณ ตัดเหล็ก อัดเหล็ก หรือวัสดุ อื่นๆ ทุกประเภท
(40) ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย วัสดุที่เป็น โลหะ และอโลหะทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.)


รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ทั่วไปที่นิยมใช้ในการจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัทมหาชน (บมจ.) มีดังนี้

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป
(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกนบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืนเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดินฟองซิเอร์
(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็นหุ้น่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่อเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัลบการนำเที่ยวทุกชนิด
(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมุลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและการจัดจำหน่าย
(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนุมัย
(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยา/กันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

มีต่ออีกนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

อำนาจ


พูดถึงอำนาจแล้วใครๆ ก็อยากมี ในโลกพยายามที่จะมีอำนาจเป็นของตนเองหรือกลุ่มตน โดยเฉพาะสัตว์นั้นแสวงหาอำนาจโดยการชิงชัยต่อสู้ซึ่งกันและกัน ใครชนะอาจได้ครองหมู่และอาจได้สัตว์เพศเมียเป็นรางวัล การชิงชัยและการถือครองอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ต่างต้องชิงชัยและต่อสู้กันไม่หยุดหย่อนเพื่อหวังครองอำนาจของตนเองหรือกลุ่มของตนเองให้ยืนยาว

ใครก็ตามที่ถือครองอำนาจอยู่ก็มักจะมีบารมีตามมา การมีอำนาจและบารมีไม่ว่าจะเป็นสัตย์หรือมนุษย์ก็ตามก็เกี่ยวข้องอยู่ในหมู่เดียวกัน จะมีความรู้สึกเกรงกันนั้นคือผู้มีอำนาจแล้วก็จะมีบารมีตามมาทำให้ผู้อยู่ในการปกครองรู้สึกเกรงใจและยอมกันในที ดังนั้น อำนาจจึงเป็นสิ่งหอมหวานยวนยั่วให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างแสวงหาและไขว่คว้ามาเป็นของตน

มนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ต่างก็ผ่านการผลัดเปลี่ยนและแย่งชิงอำนาจกันมาอย่างไม่ขาดสาย ในอดีตการได้อำนาจมาส่วนใหญ่จะใช้พละกำลังเข้าห้ำหั่นกันถ้ามีการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากก็จะใช้กองทัพคนเข้าประหัตประหารแย่งชิงอำนาจกัน ใครเก่งกว่าฉลาดกว่าก็ได้อำนาจไปครอง

"บางยุคบางสมัยจิดใจของบางกลุ่มคน ลดความเจริญลงสู่อำนาจใฝ่ต่ำ ก็จะใช้วิธีสันดานเดิม ใช้กำลังที่เหนือกว่าเข้าประหัตประหารแย่งชิงอำนาจเข้ามาสู่ฝ่ายตน"

วิวัฒนาการของการสับเปลี่ยนถ่ายโอนอำนาจของมนุษย์มีการพัฒนาไปเรื่อยตามความเจริญของแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เหล่า กลุ่มใดหมู่ใดมีการศึกษามาขึ้น มีการออมชอมกำหนดกติการ่วมกัน มนุษย์กลุ่มนั้นก็จะมีการถ่ายโอนอำนาจกันเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น เมื่อมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างเป็นระบบแล้วก็จะมีการกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทำเพื่อกลุ่มของตนตามมา

ในปัจจุบัน ประเทศที่เจริญแล้วทั้งทางด้านจิตใจและด้านวัตถุจะกำหนดกติการ่วมกันในการถ่ายโอนอำนาจซึ่งกันและกันซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับประเทศที่เจริญน้อยกว่า

แต่ละกลุ่มประเทศได้พยายามพัฒนาตนเองและเลียบแบบประเทศที่เจริญแล้วจนมีกติกาการถ่ายโอนอำนาจไม่แพ้ปรเทศที่ศิวิไล แต่บางยุคบางสมัยจิตใจของบางกลุ่มคนลดความเจริญลงสู่อำนาจใฝ่ต่ำ ก็จะใช้วิธีสันดานเดิม ใช้กำลังที่เหนือกว่าเข้าประหัตประหารแย่งชิงอำนาจเข้ามาสู่ฝ่ายตน เมื่อชนะได้อำนาจมาก็เรียกตนเองว่าคณะปฏิวัติหรือชื่อใกล้เคียงที่มีความหมายเดียวกัน หากกลุ่มผู้จิตใจลดความเจริญลงเป็นผู้แพ้ไม่สามารถแย่งชิงอำนาจได้คนกลุ่มนั้นก็จะถูกเรียกว่า "ผู้ก่อการกบฏ"

ประเทศไทยของเราก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มที่พยายามพัฒนาการถ่ายโอนอำนาจและหน้าที่ ยังล้มลุกคลุกคลาน บางยุคบางสมัยผู้คนในสังคมจิตใจสูงขึ้นยุคนั้นสมัยนั้นการถ่ายโอนอำนาจก็จะอยู่ในกติกา แต่บางกลุ่มคนในสังคมจิตใจลดความสูงลง ถูกอำนาจใฝ่ต่ำเข้าครอบงำก็จะเกิดการแบ่งพวกและช่วงชิงอำนาจโดยใช้กำลังที่ปราศจากกติกาเข้าแย่งอำนาจมาเป็นของกลุ่มตน ดังที่เราคงได้รับรู้กันเมื่อเร็วๆ นี้

การได้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะมาด้วยการแย่งชิงด้วยพละกำลังหรือได้มาโดยกติกา หากกลุ่มผู้ครองอำนาจนั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและยุติธรรมโดยแหกกฏกติกาที่มีอยู่ อำนาจที่มีอยู่ก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงวาระที่จะต้องถ่ายเปลี่ยนอำนาจตามกติกาของสังคมผู้ครองอำนาจเดิมอาจไม่ได้รับการยอมรับให้กลับมาครองอำนาจอีก เนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มสังคมส่วนรมอมู่มากในขณะนั้น การใช้อำนาจและการครอบอำนาจดังที่กล่าว เราย่อมเห็นเป็นตัวอย่างในสังคมประเทศไทย ณ ขณะนี้

เรื่องน่ารู้กับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


ด้วยในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาท และความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มขยายวงกว้างและทวีความรุนแรง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยายนหลักฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา

ในฐานะผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ.นี้ ทุกครั้งที่ท่าน รับ-ส่ง อีเมล์ กรุณาใช้วิจารณญาณด้วยว่า ข้อความ หรือ ภาพ นั้น จะเท็จ จะจริง หรือไม่? อาจเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) อาจก่อความเสียหายให้ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่
(2) อาจสร้างความตื่นตระหนก ตกใจกลัว แก่คนทั่วไปหรือไม่
(3) อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน หรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้าย หรือไม่ และ
(4) มีเนื้อหา ภาพ อันเป็นลามก หรือไม่ หากท่านคิดว่าใช้และได้เผยแพร่ ส่งต่อ (Forward) ไปยังพรรพวก เพื่อนฝูง ญาติมิตร ด้วยกลัวว่า บุคคลเหล่านั้น อาจตกข่าวและท่านเองอาจคิดภูมิใจ ไปว่า เป็นคนแรกๆ ที่รู้ข่าว และเอื้อเฟื้อต่อญาติมตรสหาย หรือท่านอาจนำ ข้อความ หรือ ภาพ ที่ได้รับมานั้น นำไปเผยแพร่ ลงใน เว็บบอร์ด ในเว็บไซต์ต่างๆ นั้น......... ท่านอาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 14 ของกฎหมายฉบับนี้

นอกจากนี้ มาตรา 11 ระบุว่า ผู้ใดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแห่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว (Spam mail) อันเป็นการรบกวนการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเผยแพร่จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่รวมถึงการส่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งมีบทลงโทษกำหนดไว้ตั้งแต่มาตรา 5 ถึงมาตรา 16 (สรุปไว้ในตารางมุมล่างนี้)

ดังนั้น ทุกท่านขอให้ใช้บริการต่างๆ บนอินเตอร์ด้วยความระมัดระวัง และความรัดกุมในการใช้งาน และมีความเข้าใจในวิธีการป้องกันตนเอง จากการถูกโจมตีโดยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ หรือถูกผู้ร้ายแอบอ้างเป็นตัวท่านในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

ฐานความผิด/โทษจำคุก/โทษปรับ
มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ/ไม่เกิน 6 เดือน/ไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกัน/ไม่เกิน 1 ปี/ไม่เกิน 20,000 บาท
มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ/ไม่เกิน 2 ปี/ไม่เกิน 40,000 บาท
มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์/ไม่เกิน 3 ปี/ไม่เกิน 60,000 บาท
มาตรา 9 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์/ไม่เกิน 4 ปี/ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์/ไม่เกิน 5 ปี/ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 11 สแปมเมล์/ไม่มี/ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 12 การกระทำต่อความมั่นคง
(1) ก่อความเสียหายแก้ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ไม่เกิน 10 ปี/ไม่เกิน 200,000 บาท
(2) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของปะรเทศ/เศรษฐกิจ/3 ปี ถึง 14 ปี /60,000-30,000 บาท
วรรคท้าย เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต/10 ปี ถึง 20 ปี/ไม่มี
มาตรา 13 การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง/ไม่เกิน 1 ปี/ไม่เกิน 20,000 บาท
มาตรา 14 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม/ไม่เกิน 5 ปี/ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 15 ความรับผิดของ ISP/ไม่เกิน 5 ปี/ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 16 การตัดต่อภาพผู้อื่น ถ้าสุจริตไม่มีความผิด/ไม่เกิน 3 ปี/ไม่เกิน 60,000 บาท

-นิยามศัพท์
"ระบบคอมพิวเตอร์" หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันโดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

"ข้อมูลคอมพิวเตอร์" หมายความว่าข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้ความหมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

Knowledge Management Learning Organization (KM/LO)

KM/LO องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

ปัจจุบันหลายองค์กรต่างให้ความสำคัญต่อเรื่อง "องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้" โดยมีการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้เป็นเพราะบริบทของการบริหารจัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่มีการแยกส่วนไปสู่การมีส่วนร่วมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องนำแนวทางต่างๆ มาใช้ในเชิงบูรณาการเพื่อให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์และสามารถปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรต่อไปได้

ปัจจัยสำคัญที่องค์กรแต่ละแห่งจะบรรลุในแนวทางดังกล่าวได้ คือ การให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน ซึ่งในทางบริหารแนวใหม่เรียกว่า "ทุนมนุษย์" (Human Capital) โดยนำความรู้จองแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน รวบรวมจัดเก็บ และสร้างฐานความรู้ (Knowledge Besed) ให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในเชิงของธุรกิจได้ต่อไป การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ได้นำมาใช้

แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนางานหรือการทำงานร่วมกัน (Collaborative Working) ภายในหน่วยงาน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ "องค์การแห่งการเรียนรู้" (Learning Organization : LO) และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) นั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์จาก IT รวมไปถึงการมอบรางวัล การยกย่องชมเชย เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในเรื่องดังกล่าวได้

ความรู้.....คืออะไร
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Tape Internet เป็นต้น และบางครั้ง เรียกว่า "ความรู้แบบรูปธรรม"
2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรไโดยง่าย เช่น ทักษณะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า "ความรู้แบบนามธรรม"

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มารวบรวม จัดเก็บ ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการในการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย

(1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และคนในองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่ในเอกสารฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อองคืกร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร (องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น

(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐานโดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

(5) การเข้าถึงความรู้ คือ การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การทำหนังสือเวียน การจัดทำ Website Web Board เป็นต้น

(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่สามารถจัดต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น

(7) การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร

เกมส์ บริหารร้านกิจการร้านค้า

ร้านพิชช่า ร้านตัดผม ร้านขยแฮมเบอร์เกอรร์ ร้านอาหาร กิจการ จัดงานแต่งงาน กิจการไนท์คลับ กิจการร้านเบเกอร์รี่ กิจการโรงหนัง

AlawarStandOFood.v1.09
Beauty Factory
Belle's Beauty Boutique
Burger_Rush
Burgerlsland
Cake-Mania-2
Carwash Tycoon
Cinema Tycoon Gold
Delicious_Deluxe
Diner_Dash_3
Escape From Paradise
Fever Frenzy
Happy Hour
Lce Cieam Tycoon
Lemonade Tycoon 2
Miss Management
Nanny Mania
Posh Shop
Recyclorama
Sally's saloonShop Mania
Sushi Frenzy
The Apprentice Los Angeles
Turbo Pizza
Wedding Dash

ความรู้เรื่องถังก๊าซ LPG

ถังก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- อุปกรณ์ระบายความดัน (PRD) มีหน้าที่ระบายก๊าซออกจากถัง ในกรณีที่ถังถูกไฟไหม้ หรือมีอุนณหภูมิสูงเกินที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันถังก๊าซระเบิด
-วาล์วระบายความดัน (PRV) มีหน้าที่ระบายก๊าซออกจากถัง เมื่อก๊าซภายในถังมีความดันสูงเกินที่กำหนด
-วาล์วป้องกันการไหลเกิน มีหน้าที่จำกัดการไหลของก๊าซมิให้ไหลออกจากถังเร็วเกินที่กำหนดในกรณีที่ท่อแตกหรือหลุด
-วาล์วป้องกันการบรรจุเกิน มีหน้าที่จำกัดการเติมก๊าซมิให้เกิน ร้อยละ 85 ของปริมาตรถัง
- อุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซ มีหน้าที่แสดงระดับของก๊าซที่เป็นของเหลวภายในถัง

ติดตั้งถังก๊าซไว้ในห้องเก็บของท้ายรถ ปลอดภัยหรือไม่ ???
เมื่อติดตั้งถังก๊าซไว้ในห้องเก็บของท้ายรถหรือห้องโดยสาร ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท จำเป็นต้องจัดให้มี "เรือนกักก๊าซ" เพื่อหุ้มอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ตัวถังก๊าซและต่อท่อระบายก๊าซออกสู่ภายนอกรถโดยตรง ท่อนี้จะเป็นท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว เมื่อก๊าซรั่ว หรืออุปกรณ์ระบายความดัน (PRD) ดันก๊าซออกมา ก๊าซก็จะไหลออกไปนอกตัวรถทางท่อระบายก๊าซ จึงทำให้ไม่มีก๊าซสะสมอยู่ในตัวรถ

สอบถามรายละเอียด "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV"
กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th
หรือ Call Center 1584 โทร.0-2272-5751-2

แก๊สหุงต้ม แอลพีจี (LPG)


ในช่วงที่นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็น รมว.พลังงาน ของรัฐบาล "ขิงแก่" ได้ประกาศแผนการลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี เริ่มมีผลครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.๕.2550

เหตุผลเพื่อให้ราคาเป็นไปตามราคาคลาดโลก และคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ใช้น้ำมันไม่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ใช้ก๊าซหุงต้มอีกต่อไป โดยจะเป็นการลอยตัวทั้งในส่วนก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน และกลุ่มผู้ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์และภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ขั้นที่ 1 เริ่มปรับเป็นราคาลองตัวในวันที่ 1 ธ.ค.2550 กระทรวงพลังงานได้ยกเลิกการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มที่เคยชดเชยให้ผู้ใช้อยู่ขณะนั้น กก.ละ 1.20 บาท ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มที่จำหน่ายในท้องตลาดปรับราคาขึ้น กก.ละ 1.20 บาท จาก กก.ละ 16.81 บาท มาอยู่ที่ กก.ละ 18.01 บาท ส่งผลให้ก๊าซบรรจุถังยอดนิยมในครัวเรือนขนาด 15 กก. ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากถังละ 260-270 บาท เป็น 280-300 บาท ตามยี่ห้อและระยะทางขนส่ง

ขั้นที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2551 เป็นแผนการปล่อยราคากึ่งลอยตัวค่อยๆ ขึ้นราคาก๊าซเพิ่มขึ้นเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ขั้นที่ 2-5 จะนำราคาก๊าซหุงต้มตลาดโลกมาคำนวณกับราคาในประเทศไทย ที่ถูกกำหนดไว้ที่หน้าโรงกลั่นน้ำมันไม่เกิน 320 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามขั้นที่ 2 กำหนดให้นำราคาตลาดโลกมาอ้างอิงเพื่อเป็นฐานคำนวณ 5%
ในเดือน ม.ค.2551 หลังใช้ฐานการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่น 95%+ ราคาตลาดโลก 5% ราคาก๊าซหุงต้มปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค.2550 อีก 0.20 บาท ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มเดือน ม.ค.2551 อยู่ที่ กก.ละ 18.21 บาท จากนั้นในเดือน ก.พ.2551 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทำให้ราคาก๊าซปรับมาอยู่ที่ กก.ละ 18.13 บาท

ขั้นที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2551 จะใช้ราคาตลาดโลกมาเป็นฐานอ้างอิงในการคำนวณ 10% แต่ได้ถูกระงับไปในเดือน เม.ย.-มิ.ย. ราคาก๊าซหุงต้มจึงยืนอยู่ที่ระดับ กก.ละ 18.13 บาท มาตลอดจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะนำบันไดขั้นที่ 3 ที่นำราคาตลาดโลกมาคำนวณ 10% มาใช้ในเดือน ก.ค. นี้สำหรับภาคขนส่งและอุตสาหกรรมส่วนภาคครัวเรือนยังอุดหนุนในราคาเดิม

ขั้นที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2551 จะใช้ราคาตลาดโลกมาอ้างอิงราคาในการคำนวนที่ 20%

ขั้นที่ 5 เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2551 จะใช้ราคาตลาดโลกมาอ้างอิงราคาในการคำนวณที่ 30%

ขั้นที่ 6 เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2552 เป็นต้นไป จะใช้ราคาตลาดโลกมาอ้างอิงราคาในการคำนวณที่ 40%